....

 

โครงการ  อบรม  เรื่อง  "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" ระยะที่ ๑

 

แบบฟอร์มโครงการ

 
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประจำปี 2553

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

      

ส่วนที่      ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรที่ขอสนับสนุน          (ภาษาไทย) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น                                                                (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี Khon Kaen  Autism Parents Association  ชื่อย่อ KK-APA

๑.๒  องค์กรของท่านจัดอยู่ในประเภทองค์กรใด (เลือกเพียง ๑ ข้อ)

๑.๒.๑)                 หน่วยงานภาครัฐ

q         หน่วยงานของรัฐ  สังกัดกรม .........................................................................................                                   กระทรวง ................................................................................. (ให้ข้ามไปตอบข้อ ๑.๖)   

q         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล

                ๑.๒.๒) องค์กรภาคเอกชน

q         องค์กรด้านคนพิการ          

q          องค์กรชุมชน

q          องค์กรธุรกิจ                        

q         อื่น    ระบุ ..............................................................

๑.๓  รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

 

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email adress

นายบุรี

เสรีโยธิน

นายกสมาคม

081-7814555

kkf@fishing_net.co.th

นายสยาม

โพธิ์ชัย

อุปนายกคนที่ 1

 

 

นายปวเรศ

ดำรงภคภากร

อุปนายกคนที่ 2

089-5761680

PAWARASED@PWA.co.th

นางธิรากร 

มณีรัตน์

เลขานุการ

086-4591195

thirakorn1@yahoo.com

นาง ญานวรรณ  

ประเสริฐสันเทียะ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

089-7115258

chaiyoandta@hotmail .com

นาง ภัทราภรณ์

กาบกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

089-4165376

Pat_kabklang@ yahoo.co.th

นางสมพิศ

แซ่เตียว

เหรัญญิก

086-5790290

081-3195065

tqc_development@

hotmail.com

นางศวรรยา

วีระไชยานันท์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

081-5926282

 

นางอภิญญา

ดวงแก้ว

ผู้ช่วยเหรัญญิก

089-2785942

Apinya_kai@ yahoo.com

๑๐

นางผ่องศรี

งามดี

นายทะเบียน

083-4046938

Aung2510@gmail com

๑๑

นางเพ็ญจันทร์

ฝอยกิ่ง

ผช.นายทะเบียน 1

086-2349414

Penjan_d2007@yahoo.co.th

๑๒

นางทองภาส

พิรุณสุนทร

ผช.นายทะเบียน 2

087-2248982

piroosuntorn@ yahoo .com

๑๓

นาง จีรพันธุ์

ตันมณี       

วิชาการ

089-7114727

admin@autisticthailand.com

๑๔

นางพัชราภรณ์

เจนใจวิทย์

วิชาการ

081-7399331

Patcha_J@kku.ac.th

๑๕

นส.สิริกร

ตุลยะสุข

ประชาสัมพันธ์

089-6225233

yadadon@hotmail .com

๑๖

นางปิยะนันท์

โพธิชัย

ประสานงาน

086-2394473

 

๑๗

นายนำพล

เอี่ยมสอาด

ประสานงาน

083-6758621

Saard_phon@hotmail.com

 

๑.๔  ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรือปีที่เริ่มดำเนินการ   จัดตั้งเป็นชมรม เมื่อ ๑๓  ก.พ. ๕๑  และจดทะเบียนสมาคม เมื่อ ๑๒  ก.พ. ๕๓

๑.๕  ที่ตั้งสำนักงาน  กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่ เลขที่ 54, 56     ถนน ศรีจันทร์    ตำบล ในเมือง    อำเภอ เมือง   จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-236005

แผนผังที่ตั้งสังเขปของ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 


๑.๖  วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ขอสนับสนุน

(๑)      เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของบุคคลออทิสติก

(๒)     เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติกทางด้านวิชาการและประสบการณ์   สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

(๓)     เป็นศูนย์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคคลออทิสติก และผู้ปกครอง รวมทั้งบุคคลที่มีความบกพร่องทางสมองอื่น เช่น สมาธิสั้น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น

(๔)     เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก

๑.๗  กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  (โดยสรุป)

 

กิจกรรม

จุดประสงค์

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก      จ.ขอนแก่น

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นระยะ ทุก ๓ เดือน

จัดทำทะเบียน/ฐานข้อมูลสมาชิกชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

เพื่อให้ได้ข้อมูลสมาชิกชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ประเมิน,วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการบุคคลออทิสติก (ด้านสาธารณสุข/การศึกษา/ สิทธิฯ

พิทักษ์สิทธิของบุคคลออทิสติก

ในการเข้าถึงบริการ ที่เป็นธรรม และเท่าเทียม

เยี่ยมบ้านสมาชิกชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น

เพื่อนช่วยเพื่อน  ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประชุมวิชาการ (การกระตุ้นพัฒนาการ/ทักษะสังคม/อาชีพ)

เพิ่มพลังความสามารถผู้ดูแล/ บุคคลออทิสติก

 

) จัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก

-ขั้นพื้นฐาน (ห้องเรียนคู่ขนาน)

-อุดมศึกษา (วิชาการ / อาชีวะ)

 

ห้องเรียนพ่อแม่

การเรียนรู้ในตัวตนของพ่อแม่ เสริมพลัง การเรียนรู้

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

สร้างความเข้าใจ ยอมรับในสังคม

จัดทำ Web site

ประชาสัมพันธ์สมาคม

การจัดหารายได้

เพื่อจัดหาทุนดำเนินกิจกรรม

๑๐

ฝึกอาชีพเด็กโต

พัฒนาทักษะอาชีพ

๑๑

พัฒนารูปแบบบ้านพิทักษ์ ๒๔ ชม.

หารูปแบบการดูแลแบบ บ้าน โรงเรียน คลินิกบำบัด ในชุมชน

๑๒

โครงการวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว ๔ phase

 

๑๓

โครงการจัดทำหลักสูตรคู่มือและตำราประกอบหลักสูตรคู่ขนานฯบุคคลออทิสติก แอลดี สมาธิสั้น

 

๑.๘  ผลงานในรอบ    ปี  ที่ผ่านมา  (โดยสรุป) ......................................................................................         

๑)      ศูนย์กลางการประสานงานในเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในภาคะวันออกเฉียงเหนือ

๒.๑)   ประชุมคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกฯ ทุก ๓ เดือน หลังจากตั้งชมรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๓ กพ. ๕๑ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กำหนดบทบาทหน้าที่ และแผนการดำเนินงานปี ๕๑-๕๒ การติดตามการดำเนินงาน แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๒)  จัดทำทะเบียนข้อมูลสมาชิกชมรม:ปัจจุบันมีจำนวน ๑๙๒ครอบครัว

๒.๓)  ประชาสัมพันธ์ ประสานงานครอบครัวบุคคลออทิสติกในการรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

๒.๔)  ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวบุคคลออทิสติกในจ.ขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก และในส่วนของชมรมฯ      ที่อำเภอบ้านแฮด ๒ ครอบครัว ๓ ครั้ง พร้อม ประสานผู้บริจาคสนับสนุนทุนเลี้ยงหมูหลุม ครอบครัวละ ๓ ตัว จำนวน ๒ ครอบครัว     และที่อำเภอเมือง ต.แดงใหญ่  ๑ ครอบครัว อ.บ้านไผ่ ๑ ครั้ง ,  อ.บ้านฝาง ๑ ครั้ง , กิ่ง อ.เวียงเก่า ๑ ครั้ง, อ.ภูวียง  ๑ ครั้ง

๒)    การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

๒.๑)   ร่วมประชุมกับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ทุก ๒ เดือน เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของบุคคลออทิสติกและครอบครัวต่อที่ประชุม และร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

๒.๒)  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ในภาครัฐ ด้านสาธารณสุข 

๒.๓)  ค่ายพัฒนาเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก: Happy G Family  Camps: มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๘ คน (บุคคลออทิสติก ๕๒ คน ผู้ปกครอง ๑๑๔ คน  จนท. ๔๒ คน)ใช้งบประมาณ  ๒๖๖,๓๐๐ บาท  บุคคลออทิสติก ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วน  ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนเทคนิคการดูแลต่าง ๆ  และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคการดูแลบุคคลออทิสติก และมีเครือข่ายการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน

๒.๔)  ฝึกอาชีพเด็กโต สนับสนุนโครงการการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับบุคคลออทิสติก : อาชีพเพาะพันธุ์กล้วยไม้  มีผู้ปกครองและบุคคลออทิสิตกเข้าร่วมประชุม ๓๐ ครอบครัว ได้ปลูกกล้วยไม้พันธุ์กุหลาบเหลืองโคราช คัทลียา และช้างแดง

๒.๕)  กิจกรรมหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ  นอกเหนือจากผู้มีอุปการคุณหลายท่าน หลายหน่วยงานองค์กรบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ แล้ว  ทางชมรมฯ เองได้จัดกิจกรรมหารายได้สนับสนุนการดำเนินงาน     โดยความอนุเคราะห์ของบริษัทมูฟวี่พาร์ทเนอร์ จำกัดร่วมกับ หจก. โรงภาพยนตร์ปรินซ์ จำกัด   ให้มีการจัดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์การกุศล ๒ ครั้ง       ได้รับเงิน  ๙๔,๐๐๐ บาท 

๓)     การดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคคลออทิสติก    

๒.๑)   การเคลื่อนไหวและศิลปะบำบัด  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติค ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่  กล้ามเนื้อมัดเล็ก  การรับรู้  ความเข้าใจ  การสื่อสาร และจินตนาการ  การเล่นกับเพื่อน  ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้มีทักษะสังคม    และทักษะชีวิต กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์  ณ ศูนย์วิจัยฯ ออทิสติก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน  ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น   รู้จักเล่นกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม ส่วนกลุ่มอาการหนักสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล               

๒.๒)  การบำบัดด้วยม้าเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จำนวน 30 คน  ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับศูนย์วิจัยออทิสติก มข.   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  และกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดขอนแก่น โดยใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม ณ สนามฝึกขี่ม้าท่าพระ  แผนกสัตวบาลที่ 2 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดขอนแก่น

๒.๓)  กิจกรรมธาราบำบัดในบุคคลออทิสติกร่วมกับศูนย์วิจัยออทิสติก มข., ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกและโรงพยาบาลขอนแก่น  ในการฝึกทักษะสังคม  การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ  การใช้น้ำเพื่อการบำบัดในบุคคลออทิสติก จำนวน 30 คน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ Pulse sport club 

๒.๔)  การปลูกพืชพันธุ์ไม้เพื่อการอาชีวบำบัดในบุคคลออทิสติกและครอบครัว ต้านภัยโลกร้อน จำนวน ๓๐ ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างอาชีพเพาะพันธุ์กล้วยไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศแก่บุคคลออทิสติกและครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัว   ให้ถึงขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อน

๒.๕)  การประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของชมรมเครือข่ายผู้ปกรองบุคคลออทิสติก (ขอนแก่น) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในตัวบุคคลออทิสติกและครอบครัวผ่านสื่อ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  Internet  สกู๊ปข่าวเป็นต้น

๑.๙  องค์กรของท่านเคยเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         คนพิการ หรือไม่

                qไม่เคย                   q        เคย         

          (ถ้าเคย) ปีขอรับการสนับสนุน ........................... จำนวนครั้งที่ขอรับการสนับสนุน ............... ครั้ง

          โครงการล่าสุดที่เคยขอรับการสนับสนุนชื่อโครงการ .....................................................................

         ผลของโครงการ ..............................................................................................................................

         .........................................................................................................................................................

         .........................................................................................................................................................

          ปัญหาและอุปสรรค ........................................................................................................................

         .........................................................................................................................................................

         .........................................................................................................................................................

๑.๑๐  แหล่งความช่วยเหลือที่องค์กรได้รับในปัจจุบัน (ทั้งในและต่างประเทศ)

๑.      โรงพยาบาลขอนแก่น                                                                     จำนวน  ๖๐๐,๒๐๐ บาท

๒.    รายได้ของสมาคมผู้ปกครองออทิสติก        เงินบริจาค                             จำนวน  ๑๙๐,๐๐๐ บาท

 

ส่วนที่      รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (แยกตามรายโครงการ)

๒.๑        ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)   การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ เพิ่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 

          ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี ...................................-...................................................................

๒.๒  ประเภทความพิการที่ขอรับการสนับสนุน

q  ประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหว

qประเภททางจิตใจหรือพฤติกรรม

q  ประเภททางการมองเห็น        

q ประเภททางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

q ทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

q  ทุกประเภทความพิการ

๒.๓  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ สกุล       นางจีรพันธุ์    ตันมณี

ที่อยู่     99/9 บ้านแววมณี ม.4  ถนนอนามัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์  40000                                    

โทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่     089 7114727, 089 - 7114828

๒.๔  ชื่อผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ สกุล   นางพิรุณ   สันติเมธนีดล

ที่อยู่  182/184   ถนนศรีจันทร์   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์  40000

โทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่     087 - 4356220

 

 

๒.๕  หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2540  รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2551  ได้กล่าวถึงสิทธิคนพิการที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  การศึกษา  การอาชีพและสังคมอื่นๆ โดยเท่าเทียมกันและเสมอภาคในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของสังคม  ออทิสติกเป็นคนพิการอีกกลุ่มหนึ่ง  ที่รัฐและสังคมควรให้ความสนใจและเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยมีระบบการดูแลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล                    

                เนื่องจากบุคคลออทิสติกหรือผู้มีภาวะออทิซึ่มเป็นอาการหนึ่ง  ซึ่งมีความผิดปกติในโครงสร้างการทำงานของสมองทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งด้านสังคม  ด้านการสื่อความหมาย  ทำให้ไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้แบบคนปกติ  ภาวะออทิซึ่มดังกล่าวเกิดขึ้นมาแต่กำเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดจึงไม่อาจหาทางป้องกันได้  และที่แตกต่างอย่างเป็นสำคัญจากความพิการประเภทอื่น คือ บุคคลออทิสติกมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนคนปกติทั่วไป  แต่ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้  การกระทำทุกอย่างในเบื้องต้นหากไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการการกระทำจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณ  แต่ถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยมีการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมก็สามารถมีพัฒนาการที่ใกล้เคียง  ดีขึ้นหรือดีกว่าบุคคลปกติได้

                ปัจจุบันการจัดการปัญหาเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลออทิสติกและครอบครัวในทุกด้านนั้นต้องยึดหลักการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ระดับรอบด้านและครบทุกมิติในแต่ละบริบท  ทั้งในบริบทของปัญหาด้านสังคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  สำหรับการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เขามีสมรรถนะทั้งทางด้านกายภาพและสังคมจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ

สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จำนวนสิบกว่าครอบครัว ได้ทดลองปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติกอย่างจริงจัง มาระยะหนึ่ง โดยแบ่งพืชพันธุ์ไม้ประกอบการปลูกออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1. พืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา เช่น ไม้ยืนต้น 2. พืชพันธุ์ไม้พยาบาล เช่น เคราฤาษี  3.  พืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ เช่น  เดฟ เฟิร์น 4.  พืชพันธุ์ไม้เป้าหมาย เช่น กล้วยไมและได้นำหลักการปลูกแบบสมดุลระบบนิเวศของพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อน ที่แบ่งพืชพันธุ์ไม้ประกอบการปลูกออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังกล่าว  มาประยุกต์ใช้เป็นการอาชีวบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก โดยเน้นที่กระบวนการผลิต  เพราะในกระบวนการผลิตต่าง ๆ นั้นจะมีกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้  และการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทการรับรู้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น  ระบบประสาทการรับรู้การสัมผัส(ผิวหนัง)  และระบบประสาทรับรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นต้น

เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและต่อยอดให้เป็นการยั่งยืน สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1  ขึ้น โดยเน้นให้ครอบครัวออทิสติกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  เรียนรู้เนื้อหาและการปฏิบัติของการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ 

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดให้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป ครอบครัวบุคคลออทิสติกที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับพืชพันธุ์ไม้จากโครงการนี้กลับไป จัดเป็น “มุมสวนสมดุลระบบนิเวศ” เพื่อเป็นสถานที่/โรงเรือนในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมอาชีวะบำบัดด้วยอาชีพ-วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ ที่บ้าน ได้อีกด้วย  และหลังจากการอบรมสิ้นสุดทางสมาคมผู้ปกครองก็จะจัดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อนิเทศและติดตามผล  เพื่อให้ครอบครัวบุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการได้ประสิทธิผลจากการอบรมมากที่สุด

 ทั้งนี้ในการจัดทำโครงการยังได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนการทำโครงการ จาก เทศบาลนครขอนแก่น โดย สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จะสนับสนุนด้านอุปกรณ์การปลูกบางส่วนที่วิทยากรจะใช้ในการสาธิต ได้แก่ กากมะพร้าว ดินปลูก และอาสาสมัคร(ผู้ช่วยวิทยากร) จำนวน 2 คน 

๒.๖  วัตถุประสงค์ 

2.6.1    เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีสถานที่/โรงเรือนในบ้านของตนเองในการฝึกปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ

2.6.2    เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีแนวทางและพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ตนเอง

2.6.3 เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีความสามัคคีกัน  โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกเพื่ออาชีพ- วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ  

๒.๗   กลุ่มเป้าหมาย (คำอธิบาย : ระบุว่าใครคือผู้ที่จะได้รับผลดีจากโครงการนี้ และมีจำนวนเท่าใด)

                บุคคลออทิสติกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จำนวน 27 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน

๒.๘  สถานที่ดำเนินงาน (คำอธิบาย : ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) พร้อมแผนที่การดำเนินงาน

สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่  99/9  แววมณี ม.4  ถนนอนามัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์  40000

๒.๙  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (คำอธิบาย : โครงการนี้จะเริ่มและจบลงเมื่อใด)

        ๑ กันยายน ๕๓  - ๓๐  พฤศจิกายน  ๕๓ /[เปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกำหนด] เดือนธันวาคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔

๒.๑๐  วิธีการดำเนินงาน [เปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณกำหนด คลิก "ที่นี่" ]

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

๑.  ขั้นเตรียมการ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะคณะทำงานโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 2 ครั้ง

 

๑ - ๒ ก.ย.๕๓

๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓ - ๔ ก.ย.๕๓

. ขั้นเตรียมความพร้อมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่ในการฝึกอาชีพ

 ๕- ๑๐ ก.ย. ๕๓

๔.  ดำเนินการอบรม

อบรมพร้อมสาธิต/ปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาโดย วิทยากร

1. สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น

อบรมพร้อมสาธิต/ปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้พยาบาลโดย วิทยากร

1. สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น

อบรมพร้อมสาธิต/ปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศโดย วิทยากร

1. สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น

 

๑๑ ก.ย. ๕๓

 

 

 

๑๒ ก.ย.๕๓

 

 

 

๑๓ ก.ย.๕๓

๕. นิเทศเยี่ยมบ้านติดตามผล

๙,๑๖,๒๓ ต.ค. ๕๓

๖. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๕ พ.ย. ๕๓

 

๒.๑๑  งบประมาณ  ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................... บาท

(..........................................................บาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

๒.๑๑.๑ค่าวิทยากร 

-  เรื่องพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา               ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x  6 ชั่วโมง x 1 วัน   10,800 บาท

-  เรื่องพืชพันธุ์ไม้พยาบาล               ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง  x 1 วัน   10,800 บาท

-  เรื่องพืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ        ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง  x 1 วัน   10,800 บาท

-  ค่าตอบแทนวิทยากรในการติดตามผลการดำเนินงานที่บ้านหลังการอบรม 

                                                                  ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง  x 3 วัน  32,400 บาท

รวม                                                                                                            64,800 บาท

๒.๑๑.๒ค่าอาหารกลางวัน

-  อบรมครั้งที่   1                                                         54  คน x 130  บาท x 1 วัน  7,020  บาท

-  อบรมครั้งที่   2                                                         54  คน x 130 บาท  x 1 วัน   7,020  บาท

-  อบรมครั้งที่   3                                                         54  คน x 130  บาท  x 1 วัน  7,020  บาท

-  ติดตามเยี่ยมบ้าน                                                        3  คน x 130 บาท    x 3 วัน 1,170  บาท

      รวม                                                                                                       22,230 บาท

๒.๑๑.๓ค่าวัสดุในการฝึกอบรม

-  พืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา      54  คน x 380  บาท x 1 ชุด                                            20,520  บาท

-  พืชพันธุ์ไม้พยาบาล            54  คน x 435  บาท   x 1 ชุด                                    23,490  บาท

-  พืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ 54  คน x 4,665 บาท x 1 ชุด                                       237,910 บาท

-  วัสดุ/อุปกรณ์ในการปลูก   54  คน x 400  บาท   x 1 ชุด                                       21,600  บาท

-  เอกสารประกอบการอบรม                                                                                 6,350 บาท

-  ค่าเดินทาง(วันอบรม)                    54  คน x 100  บาท  x 3 วัน                              16,200 บาท

-  ค่าเดินทาง(วันเยี่ยมบ้าน)              3  คน x 100  บาท  x 3 วัน                                     900 บาท

รวม                                                                                                            341,040 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่เสนอขอ                         414,070 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)*

หมายเหตุ*  ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

 

                                                               

 

 

ได้เสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่

            q  ไม่                                q เสนอ

หมายเหตุ  ในกรณีที่ท่านส่งโครงการเดียวกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ นอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ว่าเมื่อใด ขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หากท่านไม่แสดงข้อมูลดังกล่าว กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน

๒.๑๒ ดัชนีชี้วัด

             ๒.๑๒.๑  ด้านปริมาณ

           -  บุคคลออทิสติกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จำนวน 27 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน

             -  วิทยากรในโครงการ  จำนวน  3  คน และ ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นอีก 4 คน

             ๒.๑๒.๒  ด้านคุณภาพ

            -มีสถานที่/โรงเรือนในครอบครัวออทิสติก

-มีแนวทางพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง 

-มีกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกเพื่ออาชีพ - วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ     

๒.๑๓..ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑๓.๑  ครอบครัวออทิสติกมีสถานที่/โรงเรือนในบ้านของตนเองในการฝึกปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามสมดุลระบบนิเวศตามหลักสมดุลระบบนิเวช

๒.๑๓.๒  ครอบครัวออทิสติกมีแนวทางและพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง

๒.๑๓.๓  ครอบครัวออทิสติกมีความสามัคคีกัน  และมีกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกเพื่ออาชีพ - วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ  

  

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน  กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งทุกรายการ  โดยทำเครื่องหมาย  ü  หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่งมา  พร้อมกับแนบรายละเอียด  ดังนี้

                1.  เอกสารโครงการ ฉบับจริง 1 ชุด  พร้อมฉบับสำเนา 15  ชุด  และซีดีไฟล์โครงการ  1  แผ่น  โดยแต่ละชุดประกอบด้วย

                                q         รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ

                2.  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ  1  ชุด

                                q          สำเนาใบอนุญาตจัดตั้ง  และระเบียบหรือข้อบังคับองค์กร

                                q         รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรชุดปัจจุบัน

                                q         รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

                                q         บัญชีรายรับ-รายจ่ายของชมรม  หรือบัญชีงบดุลของสมาคม  รอบปีที่ผ่านมา

                               q         โครงสร้างทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ

                               q         รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หรือรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

                               q          แผนผังองค์กรของท่าน

                               q     แผนผังของพื้นที่ดำเนินงาน

                               q      อื่น    (ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)...........................................

                                            .........................................................................................................................

               

 

 

 

 

ส่งมาที่   กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

เลขที่  ๒๕๕   อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์  ถนนราชวิถี

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐

 
 

 

 

 

 

 

 


                                                ลงชื่อ ................................................................

(นางจีรพันธุ์  ตันมณี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

                                                ลงชื่อ ................................................................

(นายบุรี  เสรีโยธิน)

ผู้เสนอโครงการ

(นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น)

 

ความเห็นประกอบการพิจารณา  .............................................................................................................................

                                                           ............................................................................................................................. 

 

                                               ลงชื่อ ................................................................

(...............................................................)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.............................................

 

 

 

                                                    ลงชื่อ ................................................................

(...............................................................)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ผู้อนุมัติโครงการ

@@@ตัวโครงการ:

@@@รายละเอียดงบประมาณตามที่ได้รับจริงจำนวน ๑๑๗,๙๖๙.๗๕ บาท

@@@ วิธีการดำเนินงานที่ปรับใหม่

@@@โครงสร้างทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ

@@@รายชื่อครอบครัวบุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการ

@@@กำหนดตารางเวลาการการอบรม

@@@ เอกสารประกอบการอบรม

@@@ เอกสารการเงิน

@@@ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 
 
   1.บัญชี "ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (หรือ "ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น" )

บัญชี ชื่อ ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-ธนาคารกรุงเทพจำกัด  สาขาขอนแก่น  เลขที่บัญชี  260-5-57474-4 -เช็คที่พี่บุรีไปรับมาจาก พม. เข้าบัญชีนี้ เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย

-ธนาคารธนชาติ  สาขาขอนแก่น  เลขที่บัญชี 602-2-050100-0

2. กลุ่มผู้ปกครองบุคลออทิสติกเพื่ออาชีพ-วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ        เกณฑ์การคัดสรรบุคคลออทิสติกและครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการ ดัง ( เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒/๑ ) เฉพาะบุคคลออทิสติกและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑ นี้ มีรายชื่อ ดัง (เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒/๒)

main menu /What's new-update

 

พัฒนาสังคมขอนแก่น 043236621 043246729 043242844 /043236621 เวชยันต์-อุษา 0847003729/น้องทราย 0850102096/อ.ประหยัด ภูหนองโอง 0812619612_043242098/เลขาฯอ.ประหยัด 0894209650 /อ.วิริยะ 0898935050/เลขา อ.วิริยะ 0814967871/0817691645 สสงทส/พ่อพี่นิว 0895691243

ขอรายชื่อ กรรมการกลั่นกรองชุดล่าสุด ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 0892317934 ฐิติรัตน์-/.....คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

^กิ่งแก้ว อินหว่าง -023543388 023543891 023543892 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ 0811731264

http://www.nep.go.th/index.php?mod=about_structure

 ^043239266-รองผู้ว่าฯ พยัคฆ์-รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ๆ เข้าช่วยงานกระทรวงฯ/023543899

นโยบายและแผน ขอชุดใหญ่-023545193/คุณผึ้ง อรอนงค์ เทียนไทย 0863347307 บอกไปประชุมกันหมด

แม่น้องปูน 0816012552/ศูนย์ฟื้นฟูฯ ขอนแก่น 043 421252 /พี่จิตประสงค์ 0895691329/ดรุณี-การเงิน 0819543830/ทวิช 0879514307 /แจง 0856798584/ครูมด0866705354   /แม่พี่นิว 094211281 ครูอ้อย 086 2197465 /ทวิช 0879514307/ฝ่ายการเงิน(ดรุณี) 0810543830/ศูนย์ฟื้นฟูฯ ขอนแก่น 043 421252 /แม่น้องก๊อป 0801797733 /พ่อต่อใหญ่ 0897106371 แม่ต่อใหญ่ 0850104827 พ่อมะเบน 0819748817 แม่มะเบน 0898618597/บ้านพิทักษ์ฯ 043342967 ชั่วคราว

พี่อิ๋ว-อุมารัตน์ เดชะรินทร์ 0850650449-02-5404076(?)/ต้องจ๋า-นายพีระพล พัฒนพีระเดช 018734301 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น (เบอร์หน้าห้อง 043225151)/043-242194(หน้าห้อง) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ญ.นิรมล พัจนสุนทร 097154247 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ปกครองบุคลลออทิสติกอาวุโส นายบุรี เสรีโยธิน 018714555/043-224996 ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและประธานกองทุนออทิสติกไทย (ม.ข.)

029354088??ไม่รุเบอร์ใคร/เขียมจิต 0856478200/พี่สมสง่า ทะสา 0817691645 -ต๋อง 0857561811

แจง  ?/ก้อย ๐๘๕ ๘๕๕๘๙๖๒ /0899416262-โกวิทย์ฝ่ายพัศดุศูนย์ฟื้นฟูฯ/กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวง พ.ม. 023543388 ของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ(พ.ก.) 023545290/026596253 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม-อธิบดี/พนิตา กำภู 026596003(พัชลินี)/026596324 ผ.อ.รัชนี สุดจิต สำนักงานสวัสดิการฯ 0899685904 /เต๊น 0896716285""""วารุณี/ผอ.ศูนย์บริการฯ นายศุภชัย ปทุมชาติ 0817178977

ลุงสม โทร.081-3076609 / เปิ้ล _  thirakorn1@yahoo.com /42283500

นายวิสิทธิ์ สนามขวด (MR.VISIT SANAMCHUAD)ผู้อำนวยการกองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

อ.อาภาพัฒน์
0899439557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ 043239055 เจ้าเอ็ม มลพิกาญจน์ ติต่อเรื่องเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ของพี่ต้น สมุดรายงานการใช้เงิน-สมุดสีส้มอยู่ที่ อ.อาภาพัฒน์ วันนี้ต้องให้ถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชีพี่ต้น ชื่อบัญชี นายรัฐวัฒน์ ตันมณี โดยนางจีรพันุ์ ตันมณี ธ.ไทยพานิชย์ สาขาย่อย ถนนหน้าเมือง หมายเลขบัญชี 964 201860-9/
30 กันยายน 2553

 

 

ก้อย 0816826733

บันทึก: ติดตามความคืบหน้าของโครงการ

^๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓.....ตามที่ทราย 0850102096 ยังไม่รับสาย ตามครั้งที่แล้วยังไม่ส่งไปบอกว่าเพิ่งได้จดหมายเวียนจากกรรมการรอ ผอ. อุษาเซนต์....แต่ ผอ. อุฯยังไม่กลับจาก กทม.? ว่าจะกลับตั้งแต่วันอาทิตย์? ตามที่ท่าน พมจ. อุษา ๆ บอกกลับมาวันอาทิตย์ไม่เห็นมีใครเอาไรมาให้เซนต์ตอนนี้อยู่ กทม. อีกแล้วจะกลับวันศุกร์น่าจะกลับมาทันเซนต์ ส่งเข้ารอบเดือน พ.ค. นี้??? บ่าย 2 น้องทรายโทร.กลับมา-ไม่ได้รับโทร.กลับไป..น้องทรายบอกว่า...เซนต์ให้แล้วก็เซ็นให้แล้ว...กะลังให้พี่อ้วน(?)ทำให้อยู่......[สรุปอย่างไรก็น่าจะทันเดือนพฤษภาโน๊ะ....เฮ้อ..อ่อนใจจริงๆ ไม่ได้ดังใจซักกะเรื่อง?เลยรึ?]

^๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓.....หลังจากที่ทางจังหวัดส่งไปให้แล้ว ติดตามดูได้ความว่า ไม่ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มี อ.วิริยะ เป็นประธาน-อนุนี้ประชุมพิจารณากันวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีตัวแทนจากห้าสมาคม-รวมทั้งสมาคมออทิซึ่มไทย-ส่งวาสนาเข้าประชุม-อ.ชูฯไม่ได้เข้า กรรมการทั้งหลาย(ไม่รุมีกี่คนและใครบ้าง) บอกว่า ไม่ผ่านการพิจารณา จึงไม่เข้าสู่คณะกรรมการใหญ่ของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ใครเป็นประธานหว่าชุดนี้) ที่ประชุมกันในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประสานขอหน้าห้องท่านปลัด พม. ช่วย เพราะคุยกับพวกกองทุนฯ ไม่รุเรื่อง หน้าห้องให้ประสานกับ น้องแพร์ 0847519586 น้องแพร์ให้คุยกับ อ.วิริยะ 0898935050 บอกมี ๓ ประเด็น ๑. ไม่มีหนังสือแสดงความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ไม่ควรใช้หนังสือเวียน ๓.ใช้ของแพง ..... ถามอ.วิริยะ อีกรอบ ว่าทางคณะกรรมการไม่ได้มีอคติอะไรกะคุณจีรพันธุ์นะ...บอกไม่มี      ....ขอให้เข้าเงื่อนไข กรรมการกลั่นกรองจะประชุมทุกอาทิตย์ที่ สองที่สามของเดือน ครั้งหน้าจะให้คุณจีฯ ไปชี้แจงเอง....อย่างไรต้องให้ได้หนังสือบันทึกการประชุมว่าคณะอนุกรรมการจังหวัดเห็นชอบในหลักการ.....แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าอนุหรือมีหนังสือเวียนอีกถ้าเป็นเพียงการแก้โครงการเท่านั้น-ใช่นะ?

พี่สมสง่าว่ามีหนังสือชี้แจงมาแล้ว พรุ่งนี้ให้ไปเอา-เอาสำเนาบันทึกการประชุมด้วย [จะทำหยังแต่ละทีไมยากแต๊ยากว่าแต๊วะ-พี่สมฯบอกมตินี้ส่งไปให้เค้า-(มัน)-ตั้งสามครั้งแล้ว-มติตั้งแต่ปีที่แล้วโน้นนนน-บอกไม่เป็นไรพี่สมฯ ตานี้-เค้าให้เราไปชี้แจงเอง -ถ่ายเอกสาร the "มติ" นั่นไว้ให้ด้วยละกัน]

^13 กรกฎาคม 2553 ดัดแปลงโครงการใหม่ อ.ชูฯ-กุ้ง บอก ให้มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มโดยชี้แจงให้เห็นในโครงการ มีการติดตามประเมิน/ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้

^^20 กรกฎาคม 2553 ทำโครงการส่งกลับไปเข้าอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่นใหม่ /พิจารณาพรุ่งนี้แล้ว! [โครงการ อบรม  เรื่อง  "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" /](คลิก) ระยะที่ ๑ [จำนวน ๒๕-๒๗ ครอบครัว ให้เป็นแหล่งพืชพันธุ์ไม้เพื่อการอาชีวบำบัดและแหล่งผลิตพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนามหลักสมดุลระบบนิเวศ]

^^21 กรกฎาคม 2553 อนุกรรมการจังหวัดไม่ผ่าน-ประธาน-รองผู้ว่าไม่ได้เข้าประชุม-เหลือแต่พวกกรรมการที่เป็นข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และตัวแทนคนพิการที่ไม่มีตัวแทนของพวกออทิสติกมีแต่ตัวแทนพวกสติปัญญาและอารมณ์(พวกโรคจิต?)ที่พี่สมว่าเป็นตัวแทนออฯ แต่คุยแล้วไม่ใช่...เขาเป็นผู้ปกครองบุคคลที่เป็นโรคจิตประสาท-การนำเสนอโครงการ เสนอว่าส่วนกลางไม่อนุมัติให้ยืนมติ กรรมการที่ กทม. และว่า งบประมาณมากไปให้ตัด คณะกรรมการใหญ่ที่ กทม. จะพิจารณาวันที่ ๒๘ เดือนนี้แล้วไม่ทันปีงบประมาณตรงนี้อีก .....โทร.  ถึงคุณกิ่งแก้ว (กิ่งแก้ว อินหว่าง -023543388 023543891 023543892 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ 0811731264) บอกกะลังประชุมให้ติดต่อปรึกษา คุณสุนีย์ สายสุพัศน์ รองเลขาธิการ(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ?)....

มืดแล้วต้องพรุ่งนี้...จะเดินหน้าไปไงวะนี่วะ....ยากชิป......ผายเล้ยยย....เสียเวลามากนี่มันจะช่วยให้คนทำงานด้านคนพิการทำงานง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นรึคอยเตะตัดขาให้เข้าถึงงบประมาณไม่ได้....จะให้เราเปลี่ยนโครงการให้ลดงบให้เป็นการแค่สาธิต แค่สาธิตแล้วต่อยอดไม่ได้-จะทำไปทำทรากอะไร...มันเอางบประมาณไปผลาญเล่นดูงานเล่นฯลฯ อย่างอื่นเยอะแยะตะแป๊ะไก๊.....ชิป-เสาธง..ห่าอะไรวะ...สี่แสน..นั่นคุ้มไหม....ตึกไม่ถึงปีร้าวแล้ว...นั่นคุ้มไหม?..ไปเสียค่าโรงแรมนอนคุย(สัมมนา-เที่ยว-ดูงาน)คุ้มไม๊......

สรุปโครงการนี้....เป็นมาอย่างนี้(จะเป็นไปยังไง-ยังไม่รุวุ้ย!)

๑/ เข้าร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ แล้วได้บรรจุโครงการของกลุ่มออทิสติกเข้าไว้ในแผนด้วย ๑๑ โครงการ โดย โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อยตามหลักสมดุลระบบนิเวศ เพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานและอาชีพบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น (ระบุอยู่ในหน้า ๗๒ ของ แผนพัฒนาฯ)-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒/๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เข่าชี้แจงโครงการกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น.....อนุกรรมการมีมติเห็นชอบ.......โดยให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และผู้แทนแรงงานจังหวัด ยินดีช่วยทำในเรื่องงบประมาณ เมื่อดำเนินการแล้วให้เสนออนุกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งโครงการฯ ขอรับงบจากส่วนกลาง (จากบันทึกรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น/ครั้งนี้มี นายอนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมแทนผู้ว่าฯ)

๓/ กลับมาปรับแก้โครงการ โดยใช้กระดาษ.....ที่หัวกระดาษมีสัญลักษณ์เวบไซท์กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี แล้วโครงการผ่านจังหวัดไป จังหวัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไม่มีงบจัดประชุมคณะกรรมการนอกรอบเลยใช้หนังสือเวียน (ครั้งนี้ขอในนามกองทุนรัฐวัฒน์ฯ)

๔/  ได้รับหนังสือ ที่ ขก. ๐๐๔/๘๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงประธานกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก ความสำคัญว่า "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก) ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น พบว่า รายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน โดยโครงการที่รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก) รายละเอียด ตามสำเนาหนังสือแนบ.......

หนังสือแนบ คือหนังสือที่ปั๊มว่า ด่วนมาก ที่ พม ๐๖๐๔/๔๗๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๓ ความสำคัญว่า "....รายละเอียดไม่ครบถ้วน โดยโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและต้องยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาก่อนเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ ข้อ ๕* และหมวด ๓ ข้อ ๑๒** ทั้งนี้แนวปฏิบัติในการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนมากที่ พม. ๐๖๐๔/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓****......"

*ระเบียบคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ ข้อ ๕ :

หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีที่ทำการหรือสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหกเดือน

(๒) มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจำหรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(๓) มีผลดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

(๔) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

**คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ ข้อ ๑๒:

การยื่นคำขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับมอบหมาย สำหรับในส่วนภูมิภาคให้ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ให้สำนักงานหรือหน่วยงานหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละแผนหรือโครงการหรือคำขอกู้ยืมเงินทุนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการตามมาตร ๑๑ ก่อนเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในกรณีกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานหรือโครงการมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่มากกว่าหนึ่งจังหวัด หรือมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนนั้น ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป

***หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนมากที่ พม. ๐๖๐๔/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓:

ประเด็นสำคัญในหนังสือกระทรวงฯ มีว่า ".....ไม่ได้ใช้แบบฟอร์ม......ยังมิได้ปรับแก้ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม....รายละเอียดงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ......จังหวัดยังมิได้ส่งบันทึกมติเวียน......"

๕/ ได้ปรับโครงการตามหนังสือแนบแล้วนำไปยื่นใหม่ โดยทาง พมจ. นำเอาไปเข้าแบบฟอร์มของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ให้ อีกครั้งเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ (ครั้งนี้ขอในนาม ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น) หรือ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น)

๖/ได้รับหนังสือจากจังหวัดขอนแก่น ที่ ข.ก. ๐๐๔/๑๓๙๗๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น) ความสำคัญว่า "....ให้แก้ไขโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือด่วนมากที่ พม ๐๖๐๔/๒๓๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓*....."

*หนังสือด่วนมากที่ พม ๐๖๐๔/๒๓๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓:

ความสำคัญมีว่า ".....สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก)   ขอเรียนว่า      คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่ง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ เป็นประธานได้พิจารณาโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติไม่เห็นชอบโครงการ เนื่องจากพิจารณาพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังขาดรายละเอียดและความเป็นไปได้ของโครงการดังต่อไปนี้

๑ รายละเอียดของกิจกรรมไม่ชัดเจน และไม่มีกำหนดการในการดำเนินกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน

๒.กิจกรรมของโครงการควรจะเป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกพันธุ์ไม้ และพันธุ์ไม้ที่ใช้ในโครงการควรเป็นพันธุ์ไม้ราคาถูก และสามารถขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานป่าไม้จังหวัด หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และหากจะซื้อพันธุ์ไม้ควรซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการสาธิตปลูก ไม่ควรซื้อเป็นจำนวนมาก

๓. ขาดตัวชี้วัดของโครงการที่จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของโครงการภายหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

๔.พื้นที่ในการปลูกพันธุ์ไม้ฯ ไม่ควรเป็นที่ดินของเอกชน ควรเป็นที่ดินสาธารณะและได้รับการยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการขอใช้พื้นที่นั้นๆ

๕. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดขอนแก่น ในการพิจารณาอนุมัติโครงการไม่ควรเป็นมติเวียน ควรอยู่ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาความสมประโยชน์ของโครงการ เพราะโครงการไม่ใช่โครงการเร่งด่วน

๖. ขาดหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาประจำจังหวัด กำหนดให้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิสนับสนุนวิทยากร อาสาสมัคร ยานพาหนะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนเครื่องดื่ม เป็นต้น......."

๗/ได้ปรับโครงการโดยได้ โทร.คุย กับ อ.วิริยะ ข้อ ๑ และข้อ ๓ ได้ปรับแก้แก้โครงการเรื่องกิจกรรมและดัชนีชี้วัด ส่วน ข้อ ๒ ได้ชี้แจงว่า ไม่ได้แค่เป็นการสาธิตแต่เป็นการให้ไปต่อยอดทำต่อที่บ้านด้วย และได้แสดงให้เห็นภาพนี้แล้วในโครงการ และไม่ได้เป็นการปลุกป่าจึงจะได้ไปขอต้นไม้ฟรีจากหน่วยงานรัฐตามที่คณะทำงานฯเสนอ ไม่ได้ปลูกมะค่า .. และเฉลี่ยค่าพืชพันไม้ต่อรายครอบครัวเพียงหมื่นกว่าบาทหรือหลายหัว(ครอบครัวละ ๒ คน) ก็ตกห้าพันกว่าบาทเท่านั้น แล้วแต่ละครอบครัวจะได้พืชพันธุ์ไปขยายพันธุ์ต่อที่บ้านอย่างยั่งยืน  และข้อ ๔ ชี้แจง อ.วิริยะว่า เป็นความเข้าใจผิดของคณะทำงาน-เพราะไม่ได้เป็นการปลุกป่า-ปลูกลงพื้นดินแต่ปลูกในกระถาง-ปลูกเสร็จก็ขนกลับบ้าน ซึ่งเทียบกับการอบรมสัมมนาอื่นๆ ที่ไปเสียค่าโรงแรมนั่งนอน-นอนคุยกัน การได้พืชพันธุ์กลับไปเป็นวัสดุทำกิจกรรมอาชีวบำบัดต่อยอดที่บ้านได้อย่างยั่งยืน-อย่างนี้จะไม่คุ้มกว่ารึ? สำหรับข้อ ๖ ระบุไว้ตรงไหน ในระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ ก็ไม่เห็นมี แต่ก็มีแบบสำรวจที่เทศบาลนครขอนแก่นโดยสำนักการศึกษาจะช่วยเรื่องอาสาสมัครกับวัสดุปลูกสำหรับการสาธิตและในวันเปิดโครงการจะเชิญ นายกเทศมนตรีมาเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และที่ว่าไม่ใช่โครงการเร่งด่วนก็จริงแต่ก็เหมือนเร่งด่วนเพราะจะไม่ทันงบประมาณปีห้าสอง-นี่คณะทำงานมันมีกึ๋นกันหรือเปล่านิ....การติดขัดเกณฑ์ข้อโน้นข้อนี้แม้แต่โครงการหมอปริสุทธิ์จะอนุมัติแล้วก็ยังไม่ทันงบประมาณปี ๕๒ ทำให้ขอนแก่นไม่ได้งบประมาณปี ๕๒ เลย แสดงว่ากระบวนการบริหารกระบวนการทำงานของกองทุนและคณะทำงานฯ ทำให้คนพิการจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะกลุ่มออทิสติกเสียประโยชน์อันพึงมีพึงได้ แล้วยังมีหน้าว่าไม่ใช่โครงการเร่งด่วนขอบอกว่าเกี่ยวกะคนพิการแม้งงงเร่งด่วนทั้งนั้น! ช้าไปวันก็ทรมาณพวกเขาและครอบครัวไปวัน..เข้าใจกันบ้างไม๊เนี่ยะ?

[ระบบราชการ-โครงการของประชาชนมันก็ตั้งแง่จนใช้งบประมาณไม่ได้หรือไม่ทัน ที่เป็นงบประมาณปกติของส่วนราชการต่างๆ ความเชื่องช้าของระบบขั้นตอนราชการมันก็ใช้งบไม่ทันแล้วค่อยมาล้างผลาญงบประมาณให้กันตอนปลายๆ ปีงบประมาณ-สำนักงบ/กรมบัญชีกลางฯ คิดจะแก้ปัญหาตรงนี้กันบ้างไหมเนี๊ยะ....]

๘/ปรับโครงการแล้ว ไปรอให้คุณบุรีเซนต์(เป็นครั้งที่๓-๔?) ส่งโครงการให้ พมจ. ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประชุมอนุจังหวัด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ บอกให้ยืนมติส่วนกลางของคณะทำงานที่ อ.วิริยะเป็นประธาน กำลังรอบันทึกการประชุม ถามเลขาฯ อนุฯจังหวัด บอกที่เราคุยกับ อ.วิริยะไม่ช่วยเพราะไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

๙/จะเดินหน้าหรือถอย? เพราะโครงการของหมอปริสุทธิ์ของบปี ๕๒ ก็ไม่ทันมาใช้งบปี ๕๓ แล้วปี ๕๓ ก็มีโครงการม้าบำบัด/ธาราบำบัด/ดนตรีบำบัด ขอเข้าไปโดยใช้ชื่อโครงการใหญ่ว่า โครงการ "การฝึกพัฒนาสมรรถนภาพทางกายบุคคลออทิสติกตามแบบนักศึกษาวิชาทหาร" เพื่อให้เข้าอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่นปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ โดยโครงการนี้ได้งบจากโรงพยาบาลสี่แสนกว่า แล้วจะขอจากกองทุนฯ อีกสามแสนแปด....เมื่อรวมกับโครงการของหมอปริสุทธิ์มันก็เกินแปดแสน.....รึจะไปงบไทยเข้มแข็งสำหรับคนพิการน่ะมีไม๊...งบคนพิการไทยเข้มแข็ง?

^^๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ .... ได้คุยกะฝ่ายกฎหมายกองทุนฯ คุณสุฯ ได้ข้อมูลว่า งบหัวละห้าสิบสตางค์ของจังหวัด ถ้าปีไหนไม่ได้ใช้จะเข้าไปสมทบกับกองทุนใหญ่แต่ของจังหวัดแต่ละปีจะได้เท่าเดิม? แล้วจังหวัดก็ไม่ได้ใช้แต่ส่วนกลางจะได้ใช้? รึป่าว...ต้องถามใหม่?

^^๒๘ กรกฎาคม 2553....ถามที่ อ.วิริยะ...ถามเรื่อง งบจังหวัดว่าถ้าจังหวัดไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ทัน งบส่วนนี้ไปไหน อ.วิฯ บอกว่า ตัดเข้าไปสมทบอยู่ในกองทุนใหญ่เป็นงบที่จะใช้ในปีต่อไปซึ่งกรรมการคณะใหญ่จะพิจารณาปีต่อปี ส่วนจังหวัดก็จะได้เท่าเดิม แต่งบของกองทุนใหญ่จะโตขึ้น-อ.วิฯบอกงบกองทุนใหญ่มีเหลือเฟือ....ก็บอกถ้างั้นก็ไม่เป็นธรรมสิ จังหวัดไม่ได้ใช้เพราะจังหวัดแค่เห็นชอบโครงการแต่คณะทำงานกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ กทม. อนุมัติ แล้วแกล้งไม่ผ่านโครงการโดยตั้งกติกายิบย่อยจนกลุ่มเป้าหมายจะใช้-ใช้ไม่ได้เพราะไม่ผ่านกติกาหรือไม่เข้ากับกติกา ไม่ผ่านสักโครงการ แล้วเงินของจังหวัดจะได้เข้าไปสมทบ-แล้วพวกสมาคมต่างๆ ที่ส่วนกลางก็เอาไปแบ่งกันใช้เยอะขึ้นและเยอะขึ้น..อ.วิฯบอกเปลี่ยนกติกาไม่ได้เพราะจะกระเทือนหลายกองทุนฯ...โดยสมาคมต่างๆ ไม่มีตัวแทนของจังหวัดครบทุกจังหวัดมีเป็นบางจังหวัด....???? ประสานกะพี่บุรี....นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมกรรมการสมาคมว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าสู้กันให้เปลี่ยนกติกาดีหรือไม่....พี่บุฯ ว่า เราก็ไม่มีอะไรจะต้องเสีย.....ให้เรียกประชุมกรรมการสมาคมฯ ถกเรื่องนี้กันลองดู? โทร.บอกเลขาสมาคมฯ เปิ้ล ให้เรียกประชุม......กรรมการ.....

ทาง พมจ. น้องทราย/ให้ส่งโครงการอีกครั้ง ปรับงบประมาณลดไป หมื่นสี่ สถานที่ไม่เปลี่ยนเพราะจะเป็นภาระมากกะการขนกระถางต้นไม้เกือบพันกระถางไปยังสถานที่อบรมใหม่และยังการดูแลรดน้ำอีก...ให้คุณครูน้าต้อมกับพี่ต้นเอาโครงการไปส่ง....ครูน้าต้อมโทร.กลับมาบอกว่า น้องทรายว่า พรุ่งนี้ พอ พมจ. เซนต์แล้วให้เอาไปถ่ายเอกสารด้วย 15 ชุด เสียค่าจ้างเขียนโครงการไปแล้ว พันห้า นี่จะค่าถ่ายเอกสารอีก ค่าน้ำมันรถเอาโครงการไปส่งอีก ค่าโทรศัพท์ติดตามประสานงา..เอ้ย...ประสานงานความคืบหน้าของโครงการอีก-จะสู้หรือจะถอยดีฟะนี่ฟะ....แต่ที่คิดได้ตอนนี้คือ..ต้องเปลี่ยนกติกาให้เงินมาอยู่ที่จังหวัด/ตั้งกองทุนย่อย-กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น....เงินใช้ไม่ทันต้องสมทบเข้ากองทุนฯของจังหวัด หนึ่งละ.....อีกหนึ่งต้องแบ่งแยกความพิการทางกายและความบกพร่อง-ความพร่องทางสมองออกจากกันแล้วแบ่งครึ่งงบทุกงบที่ลงคนพิการ...แล้วตั้งอนุกรรมการของความพิการซีกสมองซีกร่างกายของใครของมัน....จะเป็นฝันกลางวันอีกอ๊ะป่าวนิ?....

^^๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทำหนังสือ จากเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และ จากเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกถึงหัวหน้ารัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์ ๒ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยฉบับที่ถึงเลขาธิการ พก ถามเบอร์แฟกซ์จาก 0811731264 แฟกซ์ไปที่ 023543899 และโทร. ไปถามที่ 023544540 เสียงผู้ชายบอกได้รับแล้ว (11.55-12.15)

^^๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามที่ 023544540 เสียงผู้ชาย ถามคุณกิ่งแก้ว "ท่าน" อ่านแล้วยัง บอกอ่านแล้วและให้คุณวิสิทธิ์ (ดำเนินการ ให้ประสานกะคุณวิสิทธิ์เลยบอกถ้าประสานกะนายวิฯได้จะต้องมาถึงคุณกิ่งแก้วทำไม? เสียงฯบอกงั้นให้คุณบีโทรไปประสานละกันหรือพี่โทร.ไปประสาน แล้วก็ตัดสายไปเลย....

^^๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามที่คุณกิ่งแก้ว 0811731264 บอกไม่ว่างคุยมีประขุมและมีแถลงข่าวให้คุยกับรองฯสุนี ตอบปัญหาได้เหมือนกันพร้อมให้มือถือคุณสุนี 0892004927 คุยกะท่านสุนี..บอกกะลังดำเนินการเรื่องกองทุนจังหวัด....กะลังร่างระเบียบให้จัดตั้งกองทุนจังหวัด....และอธิบายเรื่องโครงการต้นไม้ของขอนแก่น(ท่านสุนีฯว่าเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น..).....ขอให้ช่วยผลักดันให้ผ่าน.....ส่งสำเนาจดหมายทีทำถึงคุณกิ่งแก้วให้คุณสุนีที่เบอร์ 023543899

^^๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามที่ รองฯสุนี บอกยังไม่เห็นจดหมายถึงเลขาฯ กิ่งแก้ว ที่แฟกซ์ไปให้ให้เชคหน้าห้อง 023543388 ต่อ 106 มันต่อไปที่ พก. มีเสียงผู้ชายบอกว่าหนังสือมีขั้นตอนเสนอนาย.....(น่าจะ)ไม่เกิน ๗ วัน..บอกเอ้า ๗ วันพอทน.....สรุปก็คือ รองฯ สุนียังไม่เห็นหนังสือนี้....แต่เสียงผู้ชายบอกว่า ผอ.วิสิด ก็แทงเรื่องลงมาแล้ว?

^^๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามที่ มือถือคุณสุนี 0892004927.....ฝากข้อความไม่รับสาย...

^^๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ แฟกซ์บทความ หลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันุธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก  : บุคคลสาธารณะในภาครัฐ-ภาคการเมืองประชาสังคมอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัว! ให้

๑. บอกให้ หน้าห้องท่านอิสระ สมชัย รมต. พ.ม. 023068870/023068870 เข้าไปเอาที่เวบ.....เมื่อเช้านี้

๒. หน้าห้องท่านกร รมต.คลัง ที่ 022739021 ต่อ หน้าห้องกรณ์ เบอร์ตรง 022739404 เบอร์แฟกซ์ 022739797 คุณสุระวดี เวลา 14.00-14.30 /26 สิงหาคม 2553

๓. หน้าห้องท่านอภิฯ นายกฯ 022884020 คุณนงนุช.....เบอร์แฟกซ์ 022884025 เวลา 14.00-14.30 /26 สิงหาคม 2553

๔. แฟกซ์ให้ กิ่งแก้ว สุนี วิสิทธิ์ ที่เบอร์ 023543899""""""เวลา 15.00-15.30 /26 สิงหาคม 2553

^^๙ กันยายน ๒๕๕๓....0819746577  อ.ประหยัด ภูหนองโอง /นัดโทร.ใหม่ ๕ โมงเย็น เราจะหารือเรื่อง กองทุนพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับ งบของกองทุนฯ....ตามที่ท่านกิ่งแก้ว ๆ บอกว่า องค์กรคนพิการ ที่เป็นเครือข่ายองค์กรคนพิการระดับชาติจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก....บอกว่า ตุลา-ปีนี้-ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จะเพิ่มเป็นหัวละ ๑ บาท สำหรับ วงเงินของจังหวัด แล้วก็โทร.ขาดไป บอกกำลังเดินทางไม่สะดวก....ประเด็นของเราคือ ขั้นตอนที่ต้องไปอนุมัติที่ส่วนกลางทำให้จังหวัดใช้งบประมาณไม่ทัน แล้วก็ตัดเข้าส่วนกลาง/กองทุนฯ ที่กองทุนฯจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนของจังหวัดเท่าเดิมทุกปี-ประเด็นนี้จะทำให้เกิดมาเฟียในแวดวงคนพิการ....รวมทั้งที่จังหวัดไม่มีตัวแทนขององค์กรคนพิการออทิสติกในอนุจังหวัด.....

^^๑๐ กันยายน ๒๕๕๓....ตามที่สุนี 0892004927/กิ่งแก้ว 0811731264

^^๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓....ตามที่ท่านกิ่งแก้ว 0811731264 .... บอกจะเอาเข้าที่ประชุมเดือนนี้? พรุ่งนี้ให้โทร.มาใหม่....ว่าจะมีการลดวงเงินลง บอกอยากรู้ว่าลดกี่เปอร์เซนต์จะได้ดูว่า ทำได้หรือไม่ได้ ว่าเงินกองทุนมีน้อยอยากเฉลี่ยให้ทั่วถึง(?)

^^๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓........ตามที่ท่านกิ่งแก้ว 0811731264 บอกจะเอาเข้าประชุมคณะกรรมการวันที่ ๒๗ นี้ ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะเหลือเท่าไหร่...โทร.สำรวจไปที่ท่านสุนี 0892004927 ..บอกไปอยู่สำนักตรวจแล้ว...ว่าเท่าที่ตามโครงการผ่านคณะทำงานกลั่นกรองแล้ว...ถ้าผ่านกลั่นกรองแล้วคณะกรรมการใหญ่ก็ไม่เคยมีปัญหา(?) (ขอให้ท่านเสริฟๆดูให้หน่อยว่าเขาลดวงเงินไปเท่าไหร่..อีกสองสามวันจะโทร.ไปรบกวนถามใหม่?)..ผอ.รัชนีขึ้นมาทำแทน....ทำได้ไม่ได้อย่างไรให้บริหารเอาเอง...ติดต่อพี่สมสง่า...หรือจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม....? พี่สมบอกเข้าสำนักงานตอนเย็นค่อยคุยกัน

^^๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓........ตกลงไม่ได้โทร.ตามทั้งที่ท่านสุนีและไม่ได้โทร.คุยกับพี่สมฯ ลืม....วันนี้ก็วันชี้ขาดโครงการทางด้านกลุ่มผู้ปกครองแล้ว....คณะกรรมการใหญ่ประชุมวันนี้?

^^๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓........กำลังตามที่ ท่านรัชนี 0899685904 อ้อ.แม่น้องออมสิน 0874356220 ก็โทร.มาบอกว่า คุณ ฟ้าประทาน(โอ้..สมชื่อฟ้าประทานอีหลี)ที่รับผิดชอบดูโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.มาบอกว่า โครงการผ่านแล้ว....ได้ตามที่ขอ...จะไชโยได้ละยังนี่....บอกคงไม่เกิน ๑๐ วันเงินก็จะมาที่จังหวัดพร้อมหนังสือตอบ.....รอก่อนละกัน....ยังไม่ไชโยวุ้ย....ตกลงไชโยไม่ออกจริงๆ เพราะขอไปสี่แสนกว่ามันให้มาประมาณสิบเอ็ดหมื่น.....แสนหนึ่งหมื่กว่าบาทแล้วกู๋จะทำอะไรได้นะนี่นะ....แต่เออ...เหนื่อยแล้วน่ะ ปิดบัญชีมันที่ตรงนี้ก่อนละกัน

สิ่งที่จะต้องทำต่อ...เฉพาะหน้าที่เม็ดเงินยังไม่มา

๑/ลดจำนวนชนิดของพืชพันธุ์ไม้ลงก็ละกัน แล้วก็รีบแต่งตำราประกอบการอบรมตามพืชพันธุ์ไม้ที่เป็นจริง...[ "ตำรา/หนังสือประกอบการอบรม" คลิก "ที่นี่"] /ตกลงไม่ได้ลดชนิดแต่ๆละชนิดลดปริมาณ เช่น เคราฤาษีขนาดกลาง หน่วยละ ๙๐ บาทเดิมจะได้ครอบครัวละ ๖ หน่วยเหลือครอบครัวละ ๑ หน่วย ทางกองทุนส่งเสริมฯ ลดมาให้เองเลย คืออะไรก็ให้แค่ครอบครัวละหน่วย

๒/แต่คงลดจำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมไม่ได้.....และในทางเป็นจริงจาก ๒๗ ครอบครัว ก็อาจจะเป็น ๓๐ ครอบครัว.....ต้องสังเคราะห์พืชพันธุ์ไม้ใหม่ สังเคราะห์จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง....[คลิก "ที่นี่"]/จำนวนครอบครัวไม่ได้ลดแต่เพิ่มมาอีก ๑ ครอบครัวเป็น ๒๘ ครอบครัว

/เตรียมสถานที่ฝึกอบรมและมุม Workshop สาธิต[คลิก "ที่นี่"]/เก้าอี้โต๊ะ-เครื่องเสียงและเจ้าหน้าที่เสริมของว่างแขกและผู้เข้ารับการอบรมได้รับการอนุเคราจากเทศบาลนครขอนแก่นฉละเป็นไปได้ด้วยดี

หมายเหตุ: บันทึกเพิ่มเติมไว้ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ (คาดแถบเหลือง)

*****...ผลพลอยได้จากการยื่นขอโครงการนี้ในระยะที่ ๑ คือ เร่งให้ มีการพิจารณาอนุมัติที่จังหวัดไม่ต้องยื่นไปที่ กทม. กลับไปกลับมา เป็นปีๆ เหมือนที่ผ่านมา???? หมายถึงจังหวัดมีอำนาจอนุมัติใช้เงินได้!

^^๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามที่ฟ้าประทานว่าจะได้รายละเอียดค่าใช้จ่ายละยัง? 023543388 กด 0 ต่อฟ้าประทาน-เสียงผู้หญิงบอกฟ้าประทานไม่อยู่ไปประชุมให้โทร.มาใหม่ตอน ๗ โมงเช้าพรุ่งนี้(?)

พี่สมสง่า ทะสา 0817691645 โหน่ง 0894165357 เปิ้ล 08644591195 พี่บุรี 081-7814555 อ้อ  0874356220 ศยาม/น้องโขง 0862394473_0872305261 / ท่านต้อง 0818734301 หน้าห้องท่านต้อง043225151 พี่อิ๋ว -อุมารัตน์ เดชะรินทร์ 0850650449/จิ๊ดเลขาฯพี่บุรี 08187189552, แป๋ว 0883115919

^^๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พี่บุรีไปทำสัญญากับ พ.ม.จังหวัด(พี่สมสง่า) แล้ววันนี้ แล้วพี่จะไปเมืองจีนพรุ่งนี้ ครูน้าต้อมเป็นคนถือหนังสือจาก พ.ม. ไปเชิญพี่บุรีที่เพิ่งเสร็จประชุมที่ศาลไปทำสัญญาในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองฯ กับ พม.(พี่สมสง่า) ได้เช็คให้ครูน้าต้อมเอาไปเข้าบัญชีสมาคมพรุ่งนี้ วันนี้ไม่ทัน หมายเลขโทร.เหรัญญิกสมาคม-คุณคิม...0865790290 วันนี้เช็คยังอยู่ที่ครูน้าต้อม...

^^๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓....จะเอาวันไหนดี....๒๔ ศ, ๒๕ ส, ๒๖ อา ธันวาคม ๒๕๕๓ โทร.นัด ท่านต้อง...จากหน้าห้อง(น้องนวล)ได้วันที่ ๒๔ แต่ให้ประสานงานด้วยตัวเองอีกที ....ให้มาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตของออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น :

^^๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓....ตกลงประสานท่านต้อง....ไม่ว่างสักศุกร์เลย...ติดหมดแม้วันรัฐธรรมนูญ....ให้ได้วันที่ ๒๔ ธันวาเท่านั้นก็เลยล็อคเอาวันนี้ไว้ก่อน-ช่วงเช้า...ช่วงบ่ายท่านต้องโทร.มาเลื่อน....เป็นที่ ๒๒ ธันวาคม....วันนี้โทร.ประสานส่งข่าวให้ผู้ปกครองรับทราบในทั้ง ๒๗ ครอบครัว ยังติดต่อไม่ได้อีก ๕ ครอบครัว..พี่สมสง่าแจ้งว่า ใบเสร็จรับเช็คของสมาคมฯๆ เอาไปให้เรียบร้อยแล้ว แต่ขอบัตรสำเนาบัตรประชาชนนายกสมาคมฯพี่บุรี-ก็ประสานแป๋วครูพี่เลี้ยงน้องโฮ่งลูกพี่บุรีให้ไปบอกจิ๊ดเลขาฯพี่บุฯ จัดการติด

^^๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓....วันนี้ประสานได้ครบทั้ง ๒๗ ครอบครัวแล้ว/(โดยสำหรับกลุ่มโรงเรียนบ้านทองหลางต้องเตรียมพืชพันุธุ์ไม้ไว้ ๑ ชุดต่างหากนอกรายการ สำหรับไว้ที่โรงเรือนของโรงเรียน-ไม่มีในงบประมาณนะวุ้ยอันนี้-เฮ้อ เข้าเนื้ออีกแล้วตรู!)

^^ ๒ มกราคม ๒๕๕๔.....สรุปโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทั้งหมด ๑๒ โครงการจัดทำไปได้เพียงโครงการเดียว คือ โครงการที่ ๘.โครงการ อบรม เรื่อง "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีฯ สสจ. อบจ. อบต. พมจ. [ในแผนตก อบจ.] ค่าเป้าหมาย ปี ๕๒-๑, ๕๓-๒, ๕๔-๒ ตัวชี้วัดระดับโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" อย่างน้อยร้อยละ 70/-หน้า 89

หมายเหตุ: ในกรอบคือโครงการของกลุ่มออทิสติกที่อยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔

๑.โครงการ จัดทำ "คู่มือการจัดทำหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ สพท. กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก ตัวชี้วัดระดับโครงการ -คู่มือการจัดทำหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก (อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง(?))/-หน้า 66

๒.โครงการ จัดทำ "คู่มือการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ประยุกต์สำหรับบุคคลออทิสติก" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก  ตัวชี้วัดระดับโครงการ-คู่มือการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ประยุกต์สำหรับบุคคลออทิสติก (อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง(?))/-หน้า 67

.โครงการ จัดทำ "คู่มือการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก  ตัวชี้วัดระดับโครงการ-คู่มือการบริหารจัดการห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน (อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง(?))/-หน้า 68

๔.โครงการ จัดทำ "คู่มือการบริหารจัดการห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก  ตัวชี้วัดระดับโครงการ-คู่มือการบริหารจัดการห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน (อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง(?))/-หน้า 69

๕.โครงการ อบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ประยุต์สำหรับบุคคลออทิสติก" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ศูนย์วิจัยฯออฯ มข. ตัวชี้วัดระดับโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง"เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ประยุต์สำหรับบุคคลออทิสติก" อย่างน้อยร้อยละ 70/-หน้า 70

๖.โครงการ อบรม เรื่อง "กระบวนการจัดทำหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติกและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ศูนย์วิจัยฯออฯ มข. ตัวชี้วัดระดับโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง "กระบวนการจัดทำหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติกและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร" อย่างน้อยร้อยละ 70 [ในแผนพิมพ์ผิด..จากคำว่า "กระบวนการ" เป็นคำว่า "ขบวนการ" ซึ่งผิดความหมายไปเลย]/-หน้า 71

๗.โครงการ อบรม เรื่อง "กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน"  พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ศูนย์วิจัยฯออฯ มข. ตัวชี้วัดระดับโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง "กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน" อย่างน้อยร้อยละ 70/-หน้า 72

๘.โครงการ อบรม เรื่อง "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีฯ สสจ. อบจ. อบต. พมจ. [ในแผนตก อบจ.] ค่าเป้าหมาย ปี ๕๒-๑, ๕๓-๒, ๕๔-๒ ตัวชี้วัดระดับโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" อย่างน้อยร้อยละ 70/-หน้า 89

.โครงการ อบรม เรื่อง "การฝึกพัฒนาสมรรภาพทางกายบุคคลออทิสติกตามแบบนักศึกษาวิชาทหาร" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ศูนย์วิจัยฯ ออฯ มข. ค่าเป้าหมาย ปี ๕๒-๑, ๕๓-๑, ๕๔-๑ ตัวชี้วัดระดับโครงการ ฝึกพัฒนาสมรรถภาพทางกายบุคคล ๑ ครั้ง [ใน ๑ วันราชการ ตลอดโครงการ = ตลอดปีการศึกษา] (ในแผนตกในวงเล็บใหญ่)/-หน้า 89

๑๐.โครงการ จัดตั้ง "กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก เพื่อบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น" [ในแผนพิมพ์ผิดเป็น "กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อพิทักษ์บุคคนออทิสติกในชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น] พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ศูนย์วิจัยฯออฯ มข.  ค่าเป้าหมาย ปี ๕๒-๑, ๕๓-๑, ๕๔-๑ (?) ตัวชี้วัดระดับโครงการ มีการจัดตั้ง "กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก เพื่อบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น"/-หน้า 89

๑.โครงการ จัดตั้ง "หน่วยฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ สำหรับบุคคลออทิสติก" [ในแผนพิมพ์ผิดเป็น "กลุ่มอาชีพเพาะและขยายพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนฯ" ] พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ศูนย์วิจัยฯออฯ มข.  ค่าเป้าหมาย ปี ๕๒-๑, ๕๓-๑, ๕๔-๑ ตัวชี้วัดระดับโครงการ มีการจัดตั้ง "หน่วยฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ สำหรับบุคคลออทิสติก" อย่างน้อย ๑ แห่ง/-หน้า 90

๑๒. โครงการ จัดทำ "เวบไซท์เพื่อสารสนเทศออทิสติก แอลดี และสมาธิสั้นแบบครบวงจร" พื้นที่ดำเนินการ ๑ อำเภอ(?) ผู้รับผิดชอบ กองทุนรัฐวัฒน์ฯ ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ตัวชี้วัดระดับโครงการ มีการจัดทำ จัดทำ "เวบไซท์เพื่อสารสนเทศออทิสติก แอลดี และสมาธิสั้นแบบครบวงจร" ๑ เวบไซท์ /-หน้า 96

รวบโครงการ จาก ๑๒ โครงการเหลือ ๕ โครงการ :

^^โครงการ ๑-๔ เป็น ๑ โครงการ; โครงการ จัดทำ (.....ต้นฉบับ/ต้นแบบ) "คู่มือการจัดทำหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก"/ "คู่มือการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ประยุกต์สำหรับบุคคลออทิสติก"/"คู่มือการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน"/"คู่มือการบริหารจัดการห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน" (สมาคมฯ,ศูนย์วิจัยฯ และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต๙)

^^โครงการ ๕-๗ เป็น ๑ โครงการ;โครงการ อบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ประยุกต์สำหรับบุคคลออทิสติก"(แบบประยุกต์เอาเทคนิคอื่นๆ เข้ามาใช้ด้วย)/ "กระบวนการจัดทำหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติกและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร"/"กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน"(สำหรับออทิสติกศักยภาพปานกลางและต่ำ รวม เรื่อง "กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน สำหรับออทิสติกศักยภาพสูงด้วย) (สมาคมฯ,ศูนย์วิจัยฯ และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต๙)

^^โครงการ ๘-๑๑ เป็น ๒ โครงการ;

^^^. โครงการจัดตั้ง "กลุ่มอาชีพเพาะและขยายพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ สำหรับบุคคลออทิสติก" /"กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก เพื่อบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น" / "หน่วยฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ สำหรับบุคคลออทิสติก" (จำนวน ๓ แห่ง: ศูนย์ฯวิจัยฯ,ศูนย์บริการฯ และ โรงเรียนบ้านทองหลาง)/สมาคมฯ ศูนย์วิจัยฯ ศูนย์บริการ เขตพื้นที่การศึกษา เขต๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง

^^^.โครงการจัดทำ "หลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก" และ คู่มือการใช้หลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ชุดวิชา ๑/ชุดวิชาเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก ๒/ชุดวิชาการฝึกพัฒนาสมรรภาพทางกายบุคคลออทิสติกตามแบบนักศึกษาวิชาทหาร ๓. ชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตประจำวัน ๔. ชุดวิชาการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ๕.ชุดวิชาการพัฒนาด้านสันทนาการและสุนทรียะศิลป์สำหรับบุคคลออทิสติก [สองหลักสูตร (ต้นฉบับ):หลักสูตรโรงเรียนบ้าน และ หลักสูตรสถานศึกษา]/สมาคมฯ ศูนย์วิจัยฯ ศูนย์บริการ

^^โครงการ จัดทำ "เวบไซท์เพื่อสารสนเทศออทิสติก แอลดี และสมาธิสั้นแบบครบวงจร" /เวบไซท์สมาคมฯ-คงยังไม่ได้ทำ!

นี่เป็นโครงการที่จะยื่นขอจาก..กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๔

ส่วนโครงการ  อบรม  เรื่อง  "การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น" -ระยะที่ ๒-๔ ก็จะขอจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๔ มกราคม ๒๕๕๔-.......มีข่าวว่า ทาง พมจ. จะจัดประชุมเกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนของจังหวัด ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนคนตาบอดของ อ.ประหยัด ว่า จังหวัดขอนแก่นเขียนโครงการไม่ดีจึงจะประชุมเรื่องนี้ ที่ พมจ. เลือกโรงเรียนคนตาบอดเพราะ"เขา" ให้จัดประชุมแต่ไม่มีเงินให้-ทาง อ.ประหยัดจะรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้-พมจ.

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔