บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลหลักคิด;

 

๑.หลักคุณภาพคู่คุณธรรม

 

คุณภาพของสังคมของสังคมมนุษย์ ก็คือ คุณธรรม ความมั่นคงของมนุษย์ ก็คือ บ้าน โดยด้วยเพราะธรรมชาติของบุคคลออทิสติก ทำให้บุคคลออทิสติกจะต้องมี ๒ บ้าน ได้แก่ บ้านส่วนตัวของครอบครัวของพวกเขา และ บ้านส่วนรวมของกลุ่มของพวกเขาในชุมชนที่(ให้)เรียกว่า "บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)"  อันเป็น "สวัสดิการสังคม"  ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้อย่างมี "คุณภาพ" ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของบุคคลออทิสติกได้ กล่าวสำหรับกลุ่มออทิสติก "คุณภาพ" ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของบุคคลออทิสติกได้นั้น ก็คือ "คุณภาพ" ของ การบูรณาการ-การบริหารจัดการแบบ "บ้าน+ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต+ศูนย์การฝึกอาชีพ+ศูนย์การบำบัด" เข้าไว้ด้วยกัน  และในกรณีของจังหวัดขอนแก่น  "บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น" จะเป็น "บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน(๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)" หลังแรก

 

๒.หลักการประสานใช้ทรัพยากรท้องถิ่น/ในพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคคลออทิสติก

 

กระบวนการบริหารจัดการบ้านพิทักษ์ฯ  จะต้องมี  การประสานใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในทุกมิติที่มี   มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อ การพัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก     เช่น     การประสานกับกองทัพในพื้นที่จัดกิจกรรมอาชาบำบัดก็ดี กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวของบุคคลออทิสติกด้วยการฝึกท่ากายบุคคลของนักศึกษาวิชาทหารก็ดี การประสานกับการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.)เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบโดยเอาบ้านพิทักษ์ฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับบุคคลออทิสติกสมาชิกของบ้านพิทักษ์ฯ ที่ต้องการวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครเข้าทำงานก็ดี  เป็นต้น

 

๓. หลักการพัฒนาแบบคู่ขนานเพื่อบุคคลออทิสติก

 

จะต้องพัฒนาระบบระเบียบวิธีการด้านต่างๆ ที่ยังไม่มีอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติกให้เกิดมีขึ้น คู่ขนานล้อกันไปกับที่รัฐและสังคมมีให้กับกลุ่มบุคคลปกติ เช่น รัฐมีกรอบอัตราบุคลากรด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มคนปกติ รัฐก็ต้องมีกรอบบุคลากรด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มคนออทิสติกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ กรอบอัตราบุคคลากรที่เฉพาะเจาะจง ของ "บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)" , กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีวิธีการงบประมาณรองรับอย่างเฉพาะเจาะจง, กระบวนการพัฒนาบุคคลออทิสติกอย่างรอบด้านเป็นรายบุคคลที่มีระเบียบปฏิบัติและงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับ ฯลฯ

 

๔. หลักการพิทักษ์สิทธิและการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

 

กระบวนการบริหารจัดการทุกด้านของ "บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)" จะต้องไม่ละเมิดซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคลออทิสติกและต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์สูงสุดของบุคคลออทิสติกผู้เป็นสมาชิก เช่น มีกระบวนการเฝ้าระวังการล่วงละเมิดทางเพศและการถูกระทำด้วยความรุนแรง  ทั้งจากบุคลากร, จากสมาชิกที่เป็นบุคคลออทิสติกด้วยกัน   และจากการทำร้ายตัวเองของบุคคลออทิสติกเอง ด้วยการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีเวรตรวจตราการจัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นระยะๆ มีการบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ภายในบ้านที่เคารพ "ความเป็นส่วนตัว" ของบุคคลออทิสติก มีกระบวนการกำกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกที่เป็นสมาชิกอยู่ประจำของบ้าน ทั้งด้านความสะอาดและปัจจัย ๔ เป็นต้น

 

ประมวลโครงการนำสู่ภาคปฏิบัติ;

ากหลักความคิดชี้นำ ๔ ข้อข้างต้น  การพัฒนาและทำให้เกิดมีขึ้นจริง ซึ่ง  บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น จะต้องมีโครงการเพื่อนำลงสู่ภาคปฏิบัติจริง  ๕ โครงการ ดังนี้

๑/โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่

๒/โครงการพัฒนาด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก

๓/โครงการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากร

/โครงการพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ "บ้านพิทักษ์ฯ" เพื่อการเป็น "กลไก"/"หน่วยงาน" ปกติโครงสร้างของรัฐ

/โครงการพัฒนา กฎ เกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และ วิธีการงบประมาณสำหรับบ้านพิทักษ์ฯ เพื่อเป็นกฎหมายระดับต่างๆ รองรับการเป็น "หน่วยงาน" ในโครงสร้างของรัฐเพื่อเข้าสู่ระบบงบประมาณปกติ

 

 

last update July 2011

@@@ กลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อบ้านพิทักษ์ฯ ๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน; .ครอบครัว เด็กหญิง ประภาวดี บุตรีวงศ์ (น้องทราย)/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๔ ปี ผู้ปกครอง; นางพัสตราภรณ์-นายทวี บุตรีวงษ์ /0896235182 .ครอบครัว นายนิธิ เนตรรังษี (พี่นิว)/บุคคลออทิสติก อายุ ๒๐ ปี ผู้ปกครอง; นางนุสรา-นายธีรพงษ์ เนตรรังษี /0894211281 .ครอบครัว นายรัชชานนท์ แหยมคง (เบส(-ใหญ่))/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๕ ปี/ผู้ปกครอง; นางนันทนา-นายบรรเลง แหยมคง/0868411126

 

@เรวัตร 0872288459 พ่อน้องเบียร์-ทำงานอยู่จิตเวช/ติดต่อไม่ได้

 

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔......

***ศูนย์บริการฯ;

กลุ่มออทิสติก; ๑.ครอบครัว นายนิธิ เนตรรังษี (พี่นิว)/บุคคลออทิสติก อายุ ๒๐ ปี ผู้ปกครอง; นางนุสรา-นายธีรพงษ์ เนตรรังษี /0894211281 ๒.ครอบครัว  ด.ช. ธนวัตร ชัยชิตาทร (ไก่อู)/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๓ ปี ผู้ปกครอง; นางมุธิตา-จสอ. วัฒนชัย ชัยชิตาทร/0832915806 .ครอบครัว นายรัชชานนท์ แหยมคง (เบส(-ใหญ่))/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๕ ปี/ผู้ปกครอง; นางนันทนา-นายบรรเลง แหยมคง/0868411126 ๔.ครอบครัว เด็กหญิง ประภาวดี บุตรีวงศ์ (น้องทราย)/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๔ ปี ผู้ปกครอง; นางพัสตราภรณ์-นายทวี บุตรีวงษ์ /0896235182

กลุ่มแอลดี-สมาธิสั้นและอื่นๆ;.ครอบครัว นายศุภวุฒิ อ้อนสูงเนิน (มะเบน)/บุคคล CP อายุ ๑๗ ปี ผู้ปกครอง;  นางศศิธร  0819748817 -นายสายยน อ้อนสูงเนิน 0898618597 ๒.ครอบครัว ด.ช. ภควัต แง่พรหม  (ไดม่อน)/บุคคล -ปัญญา/ออฯ?พูดไม่ได้ไม่นิ่ง)   อายุ  ๑๔ ปี  ผู้ปกครอง; นางสุจิตรา แง่พรม 0847929571  ๓. ครอบครัว น.ส. พรประภา ธนานิธิ (น้องอ๋อ)/บุคคล LD อายุ ๑๕ ปี ผู้ปกครอง;  นางหรรษา บุญประคม-นายพล ธนานิธิ 0866464911 ๔. ครอบครัว นายศรุต โพธิสิทธิ์ (เบ๊น)/บุคคล สติปัญญา  อายุ ๑๔ ปี ผู้ปกครอง;  นางฐานิตาณัฐ แสนเย็น 0831437047 [กิ๊ฟดูอยู่] ๕.ครอบครัว นายจรินทร์   พุ่มพวง (โอ๊ต)/บุคคล -สติปัญญา-LD  อายุ ๒๓ ปี ผู้ปกครองนางธนนันท์-จสอ. อานันท์ พุ่มพวง 0833617689  [มีบริเวณบ้านพักติด รพช -รัตนาภา-อยู่หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ ชอบต้นไม้ โอ๊ตปั่นจักรยานไปศูนย์บริการฯเอง] ๖. ครอบครัว  ด.ช. จุลดิษฐ์ พรมมี (น้องเหนือ)/บุคคลสติปัญญา      อายุ 12  ปี ผู้ปกครอง;  นางนุสรา-จสอ.ศักดิ์ชัย พรมมี/0874377797 

สรุป; ออฯ มี/ นิว,ไก่อู, เบส(ใหญ่),ทราย------ไม่ออฯ มี/ มะเบน,ไดม่อน, อ๋อ, เบ๊น, โอ๊ต, เหนือ

 ทีมครู/บุคลากร ;นายเกษมสันต์ หาญหัก (ครูโจ้) 0801880226-ผู้รับผิดชอบผู้ประสานงาน, นายสุพจน์ โฮชิน (ครูแหน่ว) 0850130507 ฝ่ายวิชาการ [เบส(ใหญ่),โอ๊ต,] , นายไพรัช ภวสุริยกุล (ครูหนุ่ม) 0868612938 [นิว,ไดม่อน] , นางสาวสุรีย์พร จันทศร (ครูอุ๋ม) 083336495 [ไก่อู,เหนือ], นางสาวสิริพร ศิริฟอง (ครูอิ้ง) 0857463488 [มะเบน, เบ๊น,] , นางสาวเพียงใจ ประพรม(ครูอิ้ง) 084601800 [อ๋อ,ทราย]

[ครูไก่ 0834140585, ครูนัน 0872229533]

 

[ครูที่อยู่;แจง,ไก่,ลำปาง,นัน,กิฟ(พวกนี้ทำงานมาตั้งแต่ ปี ๔๘/๔๙.เริ่มแรก......โจ้,จุ เข้ามาปี ๕๑/๕๒.......นุ่น(ว่ามาจากหน้าห้องอธิบดีปกรณ์?),อิ๊ง,อุ๋ม เพิ่งเข้ามาปี นี้(๒๕๕๔)......ครูที่ออก; อ้อย,มด,ทวิช (ออก ๕๔ มาตั้งแต่ปี ๔๘, ก้อย ออกปี ๕๓, มาตั้งแต่ ๔๙]

@@@ พัฒนาสังคมขอนแก่น 043236621 043246729 043242844 / 043236621 อุษา 0847003729/น้องทราย 0850102096....ผอ.ศูนย์บริการฯ นายศุภชัย ปทุมชาติ 0817178977/แจง 0878678880