99/9 แววมณี ถนนอนามัย ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

13 มกราคม 2553

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ ให้เครือผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จำนวน ๒-๕ คนเข้าพบเพื่อ นำเสนอ ติดตามความคืบหน้าในกิจการออทิสติก แอลดี และสมาธิสั้น  เรื่อง การก่อตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) และบุคคลสมาธิสั้น ในแท่ง ส.ก.อ.

เรียน นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ด้วยทางกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก ละแกนนำเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ ได้คิดรังสรรค์ขึ้นซึ่ง นวตกรรมระบบการจัดการทางการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลแอลดี และบุคคลสมาธิสั้น ในระดับปฐมวัยและในระดับอายุช่วงชั้นก่อนการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่ต้องอาศัยทรัพยากรในการวิจัยรูปแบบและกระบวนการต่างๆในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ดังกล่าวนี้ และจึงเป็นที่มาของ การก่อตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) และบุคคลสมาธิสั้น ในแท่ง ส.ก.อ. ซึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้ก็ดังที่ได้เคยกราบเรียนให้ท่านทราบมาเป็นลำดับ  ในการเข้าพบปะปรึกษาหารือกับท่านไปหลายครั้ง นับแต่ที่พรรคของท่านเป็นเพียงรัฐบาลเงาจนมาเป็นรัฐบาลตัวจริงที่มีอำนาจเต็มในวันนี้ 

บัดนี้การเวลาได้ล่วงเลยมาจนกระทั่งรัฐบาลภายใต้การนำของท่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นคนที่ ๒ เรื่อง การก่อตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) และบุคคลสมาธิสั้น ในแท่ง ส.ก.อ. ก็ยังคงคาราคาซังอยู่ที่โต๊ะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ไม่ทราบว่า ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ท่านใหม่ ท่านจะ "ดอง" เรื่องนี้ไว้อีก เฉกเช่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ท่านที่แล้วรึไม่? ทางเครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะเดิมที่เคยเข้าพบท่านเมื่อปีที่แล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าพบท่านพร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามที่ร้องขอ (ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันใดๆ ทางการเมืองให้เรื่องนี้ค้างเติ่งต่อไปอีกเฉกเช่นเคยที่ค้างเติ่งมาจากรัฐบาลทักษิณ ๒-รัฐบาลสุรยุทธ/คมช.-รัฐบาลสมัคร-รัฐบาลสมชาย-รัฐบาลอภิสิทธิ๑ ) จักเป็นพระคุณยิ่ง

            ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นางจีรพันธุ์ ตันมณี

ประธานกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก

ผู้ประสานเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก [โทร.๐๙๗๑๑๔๗๒๗/๐๔๓-๓๒๘๑๔๑]http://www.autisticthailand.com

 ป.ล. เป็นที่น่าเอน็จอนาจใจยิ่งนัก ที่ประเทศนี้สามารถอนุมัติงบประมาณจำนวนมากสร้างอาคารรัฐสภาใหม่เป็นหมื่นล้าน (สำหรับให้นักการเมืองที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพรรคและพวก "นั่งประชุม"-บทพิสูจน์คือสภาล่มหลายครั้ง???) แต่แค่การจัดตั้งกองทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบ-กระบวนการ-บุคลากร ฯลฯ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มที่ช่วยให้โลกนี้เจริญก้าวหน้าฝ่าข้ามวิกฤติทางธรรมชาติมาได้นับได้ทุกยุคประวัติศาสตร์..กลับเป็นเรื่องยากเย็นยากยิ่ง...ท่านนายกฯ ท่านจะต้องช่วยอนุเคราะห์ผลักดันเรื่องนี้อย่างสุดแรงเกิดเพื่อลูกหลานของเราประชาชนคนไทยที่แตกต่างออกไปจากผู้คนในเกณฑ์เฉลี่ยใช่รึไม่? ท่านเป็นผู้นำประเทศ..ท่านต้องไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัว [เฉกเช่นนักการเมืองที่ป่วนบ้านป่วนเมืองมาจากนอกแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้ พอลูกหลานตน(หลานทักฯลูกพาฯ)เป็นออฯ ก็ให้เมียขนลูกไปอยู่อังกฤษเพื่อได้รับการช่วยเหลือที่ดีกว่า ...ฯลฯ แทนการใช้อำนาจเงินอำนาจบริหารที่ตนเองมีสร้างระบบขึ้นมาให้ลูกหลานของชาวบ้านได้อานิสงค์ไปด้วย.....ดิฉันมั่นใจว่าท่านต้องไม่เป็นนักการเมืองแบบนั้น!] [ส่วนคุณจุฯ ดิฉันไม่ติดใจเพราะท่านและทีมที่ปรึกษาของท่านไม่ได้มีลูกเป็นออทิสติก ท่านจึงดูดายเพิกเฉยดองเรื่อง ฯลฯ]

ติดต่อพรรคประชาธิปัตย์ คลิก "ที่นี่"

เบอร์พรรคฯ 02-270-0036  โทรสาร.02-279-6086   Public@democrat.or.th

http://www.abhisit.org/index.php?a=y

081425 5599 สมเกียรคิ เลขาคุณอภิสิทธิ์

 

สยามานุสติ